Vyhledávání
Vyhledávání dle kódu

Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního a Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Gamasoft a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u firmy Gamasoft, s.r.o. je přikládán prodejní doklad, který slouží současně jako záruční list. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží za okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

2. Záruční podmínky

 • Záruční doba běží ode dne převzetí výrobku (datum prodeje) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • Délka každé záruky je stanovena tak, že prvních šest měsíců z celkové doby je zákonná záruka, další je bezplatný servis, při kterém jsou zdarma odstraňovány veškeré problémy, na které se vztahuje záruka. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu odstraňování vad nebo výměny zboží. Záruční doba na tiskové hlavy tiskáren, akumulátory notebooků a mobilních telefonů, je 6 měsíců
 • Zákazník uplatňuje reklamaci v místě prodeje. Reklamované zboží je možno doručit osobně nebo zaslat zásilkovou službou na vlastní náklady. Firma Gamasoft hradí dopravu zpět k zákazníkovi.
 • Při reklamaci je nutno předložit:
  • kompletní zboží v původním obalu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství
  • popis závady
  • kopii dokladu/doklad o zakoupení (fakturu, paragon); nepředloží-li zákazník uvedené doklady a prodejce bude nucen tyto vyhledat, zaplatí zákazník poplatek 100,- Kč.
  • projevuje-li se závada pouze v určitém software, je nezbytné předložit originální instalační media a registrační kartu (licenci).
  Bez těchto náležitostí nelze uznat reklamaci za oprávněnou a oprava bude hrazena jako mimozáruční nebo bude vrácena zpět zákazníkovi.
 • Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou dokumentací.
 • Na dodaný software se vztahuje záruka v rozsahu vymezeném licenční smlouvou výrobce software.
  • pokud je součástí dodávky instalace software, je instalace předávána tak, jak je.
  • za funkční vybavení, realizaci funkcí a chod softwaru nenese dodavatel odpovědnost. Závady vyplývající z chodu softwaru nelze uplatnit v rámci záruky vyplývající ze záručních listu.
 • Firma Gamasoft neodpovídá za vlastnosti zboží, které jsou pro ně charakteristické a nejsou tudíž vadami ve smyslu obchodního zákoníku.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • porušením ochranných pečetí a nálepek na zboží.
 • poškozením zboží při dopravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry.
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
3. Vyřízení reklamace
 • Prodávající se zasazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnou chybného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit reklamované zboží zbožím jiným (jinou značkou) se stejnými nebo vyššími funkčními parametry, tak aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší, přičemž se prodlužuje záruka o dobu reklamace. Vyřízené reklamace budou na základě dohody kupujícímu zasílány přepravní službou nebo uschovány v provozovně prodávajícího. Při opakovaných neoprávněných reklamacích si prodávající vyhrazuje právo účtovat poplatek za práci technika (max. 500Kč/hod). V tomto případě bude reklamované zboží zasláno nebo předáno až po uhrazení poplatku.
4. Závěrečná ustanovení
 • Firma Gamasoft neručí za budoucí nekompatibilitu výrobků způsobené morálním zastaráním během záruční doby.
 • Firma Gamasoft si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.
 • Veškeré náklady vzniklé neoprávněnou reklamací hradí v plné výši zákazník.
5. Rozsah záruk u počítačů Barbone
 • Pro základní jednotku PC Barbone platí záruka 2+2 roky, z toho dva roky plná záruka, další dva roky platí bezplatný servis.
 • Třetí a čtvrtý rok jsou bezplatně vyměněny vadné díly, u nichž je záruka od výrobce 3 roky, resp. doživotní záruka, např. některé modely: pevný disk / síťová karta. V případě bezplatného servisu jsou práce poskytovány zdarma, zákazník zaplatí cenu dílů.
 • Základní jednotka počítače se skládá z těchto komponent: systémová deska (MB), procesor (CPU), paměť (RAM), řadič FDD a HDD, grafická karta (VGA), pevný disk (HDD), floppy mechanika (FDD), napájecí zdroj, skříň PC. Do základní jednotky se mj. pro tyto účely nezahrnují ventilátory, u nichž je záruční lhůta 6 měsíců. Pokud závada ventilátoru vznikne vinou prašného prostředí, záruku nelze uplatnit. Na další zabudované komponenty počítačů platí záruka daná výrobcem.